Piešťany VOP

ČASŤ I.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SPOTREBITEĽOV

Poskytovateľ služby:

Obchodné meno:  LiArtNo s. r. o.
Sídlo:                       Hollého 508/8, 92203, Vrbové
IČO:                         54 746 922
Zapísaný:                Okresný súd Trnava, Vložka číslo: 52111/T
Zastúpení:              Lenka Kosturová, Barbora Almášiová

Kontakty uvedené na web stránke.    
Webová stránka:www.kidgenius.sk
(ďalej len „Poskytovateľ služby“)  

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre  Bratislavský kraj

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky pre spotrebiteľov”) upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa služby a spotrebiteľa (tiež ako „zákazník”), vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je poskytovanie služieb prostredníctvom internetovej stránke elektronického obchodu Poskytovateľa služby, respektíve aj fizycké navštevovanie krúžku, ktorého je prevádzkovateľom spoločnosť patriaca do skupiny KID GENIUS. Spoločnosti patriace do skupiny sú vymenované v prílohe č.1, a možu sa meniť v čase aj počas doby trvania poskytovania služby.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Spotrebiteľom sa v zmysle tejto ČASTI I. Obchodných podmienok pre spotrebiteľov rozumie spotrebiteľ.

1.2. Spotrebiteľom je v zmysle týchto Obchodných podmienok pre spotrebiteľov podľa § 2 písm. a) Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, b) Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov c) Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3. Pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb a následné plnenie práv a povinností, spotrebiteľ v zmysle platných právnych predpisov poskytne tieto osobné údaje: meno a priezvisko rodiča, alebo zákoného zástupcu maloletého dieťaťa,dátum narodenia dieťaťa, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo, e-mailový kontakt. 

1.4. Obchodné podmienky pre spotrebiteľov sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb. V prípade ak Poskytovateľ služby a spotrebiteľ uzatvoria písomnú zmluvu o poskytovaní služieb, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto Obchodných podmienok pre spotrebiteľov, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle písomne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb.

Článok II.

Uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb

2.1. Zmluva o poskytovaní služieb je uzavretá záväzným potvrdením resp. akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb spotrebiteľa Poskytovateľom služby vo forme vyplnenej a odoslanej objednávky s povinnosťou platby na internetovej stránke Poskytovateľa služby (ďalej len “Objednávka”).

2.2. Záväzné akceptovanie návrhu vykoná Poskytovateľ služby najneskôr v lehote do 3 pracovných dní po odoslaní objednávky spotrebiteľom. Záväzné akceptovanie návrhu bude vykonané prostredníctvom zaslanej elektronickej pošty o akceptovaní objednávky na emailovú adresu spotrebiteľa, ktorú zadal pri vypĺňaní objednávky. Záväzné akceptovanie návrhu zaslané elektronickou poštou bude označené ako “Potvrdenie objednávky”. V prípade zistenia vyššej ceny, alebo úpravy doby trvania dlžky vyučovacej hodiny je Poskytovateľ služby povinný vyžiadať od spotrebiteľa súhlas na začiatku semestra, podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa služby pred potvrdením objednávky, ak prišlo k zmene vzhľadom na minulé obdobie. Udelením tohto súhlasu sa zmluva považuje za uzatvorenú. 

2.3. Elektronická pošta Poskytovateľa služby, zaslaná na emailovú adresu spotrebiteľa po odoslaní jeho objednávky, označená ako „Oznámenie o prijatí objednávky“, „Prijatie objednávky“, „Návrh na zmenu objednávky“ a pod. nemá účinky záväzného akceptovania návrhu t.j. uzavretia zmluvy o poskytovaní služby, ale má len informatívny charakter príp. je novým návrhom Poskytovateľa služby o možnosti uplatnenia zľavy z ceny, a pod. 

2.4. Záväzné akceptovanie návrhu resp. objednávky obsahuje informácie najmä o: údaje o špecifikácii služby, ktorej poskytovanie je predmetom zmluvy o poskytovaní služby, ďalej údaje o cene služby, údaj o dodacej lehote služby, údaje o poskytovateľovi služby, sa považuje za uzatvorené zaplatením služby a dieťa od toho momentu sa považuje za návštevníka mimoškolskej vzdelávacej aktivity. 

2.5. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenej faktúre. Údaje v faktúre je možné meniť len v prípade, kedy zákazník službu ešte neprijal a nezaplatil.

2.6. Stornovanie objednávky /výpoveď z navštevovania krúžku/ je možné do času, pokiaľ nie je spotrebiteľovi doručené oznámenie o prijatí objednávky. Stornovanie objednávky je možné vykonať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, najneskôr do 5-tého dňa v kalendárnom mesiaci za daný mesiac a to bez udania dôvodu, avšak je nevyhnutné aby záväzky z minulého obdobia boli v celosti vysporiadané.

Článok III.

Práva a povinnosti poskytovateľa služby

3.1. Poskytovateľ služby je povinný najmä:

 1. zabezpečiť, aby poskytnuté služby spĺňali platné právne predpisy SR,
 2. zabezpečiť na základe objednávky potvrdenej Poskytovateľom služby spotrebiteľovi v dohodnutej kvalite a termíne,

3.2. Poskytovateľ služby má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny zo strany spotrebiteľa za poskytnutie služby.

Článok IV.

Práva a povinnosti spotrebiteľa/uchádzača o krúžok/

4.1. Spotrebiteľ je povinný najmä:

 1. uhradiť Poskytovateľovi služby dohodnutú cenu, 
 2. prevziať poskytnutú službu,

4.2. Spotrebiteľ má právo na poskytnutie služby v kvalite, termíne dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Článok V.

Platobné podmienky

5.1. Poskytovateľ služby je povinný po objednaní služby spotrebiteľ zaslať mu faktúru na poskytnutú e-mailovú adresu spotrebiteľa. 

5.2.

1.Splatnosť faktúry je: pri zápise najneskôr do 5 pracovných dní od zápísu, vrátane poplatkov za zápis a mesačného poplatku za navštevované hodiny

 1. Splatnosť faktúry za bežný mesiac je do 5- tého v danom mesiaci.

5.3. Spôsob platieb: 

 1. Prevodom 

Článok VI.

Úhrada za službu 

6.1. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi služby vopred oznámenú úhradu za službu uvedenú vo faktúre zaslanej spotrebiteľovi, a to prevodom. Platba kartou môže byť realizovaná cez sprostredkovateľa (prevádzkovateľa platobnej brány), pričom táto platba končí na bankovom účte prevádzkovateľa platobnej brány, ktorý ju postúpi poskytovateľovi služby v dávke po skončení mesiaca.

6.2. Ak spotrebiteľ uhradí Poskytovateľovi služby službu bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Poskytovateľa služby, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá cena pripísaná na účet Poskytovateľa služby.

6.3. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť cenu za poskytnutie služby v lehote podľa uzavretej zmluvy o poskytovaní služby.

Článok VII.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

7.1. Poskytovateľ služby zodpovedá za chyby služieb a spotrebiteľ je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Poskytovateľa služby podľa tohto reklamačného poriadku. 

7.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky pre spotrebiteľov.

7.3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na službu, ktorá je zakúpená spotrebiteľom na internetovej stránke elektronického obchodu Poskytovateľa služby. Tento reklamačný poriadok je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

7.4. Spotrebiteľ má právo uplatniť si u Poskytovateľa služby záruku len na službu, ktorá vykazuje chyby, ktoré zavinil Poskytovateľ služby, vzťahuje sa na ňu záruka a bola zakúpená u Poskytovateľa služby. 

7.5. Reklamácie vybavuje Poskytovateľ služby v pracovných dňoch a to osobne, telefonicky, alebo písomne. Spotrebiteľ je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád poskytnutých služieb. Reklamačné konanie služieb, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

– doručenie reklamácie na email poskytovateľa služieb, pričom sa rešpektuje každá pobočka samostatne

– doručenie dokladu o zaplatení.  

7.6. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu aj u franšízných partnerov v ich prevádzkarni, kde bola služba zakúpená

7.7. Poskytovateľ služby alebo určená osoba vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie služby vo forme emailovej správy alebo v inej písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby poskytnutia služby.  Poskytovateľ služby je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Poskytovateľ služby je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.8. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Poskytovateľ služby alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona (vyplatením primeranej zľavy z ceny služby, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na nové poskytnutie služby. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Poskytovateľ služby spotrebiteľa formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (napr. emailovou správou alebo doporučeným listom) a zároveň bude spotrebiteľovi doručený reklamačný protokol. 

7.9. Nárok na uplatnenie záruky u Poskytovateľa služby spotrebiteľom nevzniká najmä:

1.nepredložením faktúry a dokladu o zaplatení,
2.neoznámením zjavných chýb pri poskytnutí služby,
3.uplynutím záručnej doby služby,
4.poškodením služby spôsobeným spotrebiteľom,
5.neodborným zaobchádzaním alebo obsluhou služby
6.poškodením služby neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
7.poškodením služby náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
8.neodborným zásahom alebo iným zásahom vyššej moci,
9.zásahom do služby tomu neoprávnenej osoby.

7.10. Poskytovateľ služby je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odstránenie chyby služby,
 2. poskytnutie novej služby,
 3. vrátením úhrady za službu,
 4. vyplatením primeranej zľavy z úhrady za službu,
 5. písomnou výzvou na prevzatie poskytovateľom služby určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie služby.

7.12. Poskytovateľ služby je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Poskytovateľ služby je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Poskytovateľ služby je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.13. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ služby je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

7.14. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohla byť služba riadne užívaná ako bez chyby, Poskytovateľ služby vybaví v závislosti od rozhodnutia spotrebiteľa podľa týchto obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. poskytnutím inej novej služby, funkčnej, s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, alebo
 2. v prípade, že nemôže poskytovateľ služby poskytnúť inú novú službu, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybnú službu.

7.15. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

7.16. V prípade, že poskytovateľ služby ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba služby objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstránenie chyby služby prostredníctvom súdu.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

8.1. Poskytovateľ služby prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR podľa týchto pravidiel spracúvania.

Článok IX.

Ukončenie poskytovania služby, nemožnosť odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služby ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

9.1. Poskytovateľ služby je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby z dôvodu nedostupnosti služieb, alebo ak dodávateľ služby dohodnutej v zmluve o poskytovaní služby vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností poskytovateľa služby vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služby alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný poskytnúť službu zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá bola dohodnutá na začiatku. Poskytovateľ služby je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať spotrebiteľa a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za službu dohodnutú v zmluve o poskytovaní služby v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený spotrebiteľom.

9.2. Spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby za daný mesiac keď nastúpil uchádzač.. Spoplatnenie sa nevzťahuje na skúšobnú hodinu, pokiaľ sa uchádzač rozhodne nepokračovať v navštevovaní krúžku.  V prípade zápisu je však povinný uhradiť aj túto hodinu v rámci právidelného mesačného poplatku.

9.3. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby v zmysle § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa predmetného ustanovenia „poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Článok X.

Alternatívne riešenie sporov

10.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa služby so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ služby vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ služby porušil jeho práva.Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Poskytovateľ služby na žiadosť o nápravu podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. 

10.2. Spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi spotrebiteľom a Poskytovateľom služby, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu; tento poplatok nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

10.3. Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako “RSO”) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

11.1. Ak je zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať najmä vo forme e-mailových správ. 

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a ďalšími právnymi predpismi, ktorými sa spravuje vzťah medzi poskytovateľom služby a spotrebiteľom.

11.4. Ak spotrebiteľ dá preukázateľný súhlas s týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov a zašle záväznú objednávku, uzavretá zmluva o poskytovaní služby sa riadi týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Súhlasím s podmienkami používania