ŠKOLA KID GENIUS

Organizácia výučby

Cieľom našej školy je, aby každé dieťa v sebe prebudilo svoje mentálne schopnosti a stalo sa „lepšou verziou seba“. Zdravý duševný vývoj sa dosahuje zábavným a hravým spôsobom, programom založeným na troch kľúčových veciach: počítanie na abakuse, mentálna aritmetika a didaktické hry.

Učebné osnovy sú pružne a starostlivo navrhnuté, pričom zohľadňujú individuálne potreby každého dieťaťa. Vyučovanie prebieha v malých skupinách (6 až 12 účastníkov), prostredníctvom zábavných aktivít, rôznych hier a súťaží, pričom sa kladie veľký dôraz na uvoľnenú a kreatívnu atmosféru a pozitívne vzťahy. Účastníkom programu je k dispozícii náš špeciálny internetový portál, aplikácie a web platforma, na ktorej si môžu deti robiť domáce úlohy, cvičiť a taktiež súťažiť s ostatnými účastníkmi programu Kid Genius v rôznych krajinách.

Skupiny

V programe existujú nasledovné skupiny podľa veku:

 • Predškoláci (4 až 6 rokov)
 • Mladšia školská skupina (prvá a druhá trieda)
 • Stredná školská skupina (tretia a štvrtá trieda)
 • Staršia školská skupina (piata a šiesta trieda)
slika

Výučba – úrovne a trvanie: 

 • Program pozostáva z 2 úrovní (ZÁKLADNÁ A POKROČILÁ)
 • Každá úroveň trvá 10 mesiacov (120 hodín)
 • Výučba sleduje klasický školský rok (september – jún)
 • Výučba sa koná raz týždenne (3 školské hodiny cez víkend, s krátkymi prestávkami)
 • Na konci každej úrovne sa skladá skúška a získava sa certifikát o ukončení úrovne
 • Aby dieťa mohlo začať navštevovať počiatočnú úroveň, musí poznať čísla od 0 do 9, chápať ich význam a vedieť čísla napísať
 • Pre menšie deti organizujeme PRÍPRAVNÝ KURZ, ktorý trvá 2 mesiace

Náš tím

Tím školy “Kid Genius” tvoria výlučne odborníci s adekvátnymi vedomosťami z oblasti psychológie, pedagogiky a príbuzných disciplín, ktorí absolvovali medzinárodný odborný výcvik a boli certifikovaní ako učitelia mentálnej aritmetiky. Sú to mladí a ambiciózni ľudia, ktorí majú potrebnú skúsenosť a citlivosť pre prácu s deťmi.

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.