MENTÁLNA ARITMETIKA

Program
V škole Kid Genius sa uplatňuje originálny HIKARI  program mentálnej aritmetiky. Hikari po japonsky znamená svetlo a symbolizuje proces učenia a prebúdzania  (osvecovania) našich mentálnych kapacít. Program využíva jedinečnú metódu pôvodom z Japonska, kolísky mentálnej aritmetiky. Vznikol ako výsledok dlhoročnej práce psychológov, pedagógov a ďalších odborníkov v oblasti vzdelávania v spolupráci s prestížnym japonským inštitútom Tomoe Soroban z Tokia. Je založený na využití starovekého guľôčkového počítadla (算盤 jap. Soroban), ktorého vizualizáciou sa dosahuje výnimočne rýchle počítanie a rozvoj kognitívnych zručností a schopností detí.

Program sa zakladá na TBDP prístupe (Total Brain Development Program) a VAK metóde (Vizuálno Auditívno Kinestetická metóda).

  • TBDP (Total Brain Development Program)predstavuje systém celkového rozvoja  mozgu, ktorým sa stimuluje aktivácia oboch mozgových hemisfér v ranom štádiu života. Výsledkom tejto stimulácie je zlepšenie mentálnych schopností ako je pamäť, inteligencia, koncentrácia, predstavivosť.
  • VAK metóda(Vizuálno – Auditívno – Kinestetická) je metóda vyvinutá na základe neurolingvistického programovania (NLP) a zapája trojaké zmysly (zrak, sluch, hmat) do procesu učenia. Táto technika sa dá vysvetliť nasledovne: Vizuálno – Vidím to, čo mi hovoríš; Auditívno – znie mi to dobre; Kinestetická (telesná) – ukáž mi, ako to urobiť. Vedecké výskumy potvrdili, že najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa v procese učenia získavajú informácie prostredníctvom rôznych zmyslov, pretože takto sa aktivuje najväčší počet neurónových spojení v mozgu. Týmto učením sa maximalizuje potenciál poznávacích funkcií mozgu, pretože prijaté informácie sa prenášajú z jednej mozgovej hemisféry na druhú, čím sa aktivuje celý mozgový potenciál.

Program je určený deťom vo veku od 4 do 12 rokov (ukončenie v 14. roku), pretože počas tohto obdobia sa mozog dieťaťa rozvíja najdynamickejšie. Program je flexibilne a starostlivo navrhnutý s prihliadnutím na individuálne potreby každého dieťaťa. Vyučovanie prebieha v malých skupinách (6-12 účastníkov), prostredníctvom zábavných aktivít, rôznych hier a súťaží, pričom najdôležitejšia je uvoľňujúca a tvorivá atmosféra s pozitívnymi emocionálnymi vzťahmi.

Cieľom programu je, aby sa v dieťati prebudili jeho duševné schopnosti a stalo sa Malým géniom. Kognitívny vývoj sa dosahuje zábavným a hravým spôsobom, prácou založenou na troch kľúčových veciach: počítanie na abakuse, mentálna aritmetika a didaktické hry. Použitím abakusu sa obe mozgové hemisféry aktivujú s cieľom dosiahnuť maximálny intelektový potenciál. Po zvládnutí práce s abakusom a zlepšení schopnosti používania oboch mozgových hemisfér súčasne sa z detí stávajú Malí géniovia! Sú schopní vykonávať zložité aritmetické operácie, ako napr.  7262 x 6 / 43 alebo 8473 + 3637 – 7372, bez akýchkoľvek pomôcok, výlučne premýšľaním, a vedia určiť správnu odpoveď v priebehu niekoľkých sekúnd! Túto schopnosť si Malý génius udržiava po celý život.

 

Fázy programu

•   Prvá fáza – POUŽITIE SOROBANU (ABAKUSU)

Abakus fáza trvá počas začiatočných úrovní, na ktorých sa učí používanie Sorobanu (算盤, abakusu), starovekého japonského počítadla, známeho ako predchodca dnešných počítačov. Po tom ako deti zvládnu zobrazovanie čísel, učia sa vykonávať výpočtové operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie) posúvaním guľôčok na abakuse.

V tejto fáze je ťažisko učenia v jemnej motorike a senzorických podnetoch (hmat, zrak a sluch). Používaním abakusu deti aktivujú svoje zmysly.  Časom si začnú vizualizovať guľôčky, ktoré vidia (zrak) sledujúc učiteľove slová (sluch), aby podnikli konkrétne kroky a posúvaním gulôčok na abakuse (hmat) dostali správnu odpoveď. Počas opísaného postupu sa odohráva intenzívny kognitívny proces. Detské pršteky sú neustále v pohybe, posúvaním guľôčok sa aktivujú hmatové podnety pôsobiace v mozgu a výrazne zvyšujú počet neurónových spojení (synapsií). Pretože sa výpočtové operácie vykonávajú prstami oboch rúk, dochádza k aktivácii oboch mozgových hemisfér, čo vedie k zvýšeniu kognitívnej schopnosti detí. Preto sa dá oprávnene povedať, že logické operácie na abakuse predstavujú skutočnú mozgovú gymnastiku, niečo ako drepy alebo kliky pre mozog!

•   Druhá fázaMENTÁLNA ARITMETIKA A VIZUALIZÁCIA

za mentálnej aritmetiky (暗算, jap. Anzan) sa začína na vyšších úrovniach, na ktorých sa deti učia počítať spamäti, predstavujúc si počítadlo vo svojej mysli. Prestáva sa s fyzickým použitím abakusu. Deti ho vizualizujú a guľôčky a operácie si predstavujú. Pri takomto výpočte deti aj naďalej pohybujú prstami akoby abakus mali stále v rukách. V tejto fáze si osvojujú špeciálne „počítačové zručnosti(multi-tasking). Zamestnáva sa pravá mozgová hemisféra zodpovedná za predstavivosť, fotografickú pamäť a kreativitu. Tieto zložité kognitívne činnosti sa vykonávajú prostredníctvom hry, zábavných úloh a povinnej relaxácie. Rozvíjanie týchto dôležitých schopností v ranom období umožní dieťaťu lepšiu kvalitu života a účinne ho pripraví na najnáročnejšie pracovné a emocionálne výzvy.

Prínosy mentálnej aritmetiky

Škola mentálnej aritmetiky “Kid Genius” neposkytuje len možnosť zlepšovať matematické zručnosti dieťaťa. Náš program nie je špeciálnou matematickou školou alebo jej náhradou. Naša škola poskytuje tiež možnosť stimulovať vývoj myslenia a podporuje množstvo iných zručností a schopností, ktoré dieťa potrebuje v živote. Zlepšuje sa spôsob, akým dieťa počúva, spracúva a rozumie informáciám, chápe a vytvára určité mentálne obrazy, rozpoznáva detaily, vykonáva určité činnosti a rieši problémy.

Škola KID GENIUS neumožňuje iba zlepšovanie matematických schopností dieťaťa, ale absolvovaním program sa trvalo rozvíjajú aj nasledovné zručnosti a schopnosti:
  • rýchle počítanie
  • schopnosť sústrediť sa
  • rýchle reflexy a reakcie
  • fotografická pamäť
  • analytické myslenie a logické uvažovanie
  • mentálne schopnosti a inteligencia, kreativita
  • zrakové, sluchové a hmatové zmysly
  • zlepšenie predstavivosti a schopnosť vizualizácie

Pre viac informácií navštívte: “The League of Japan Abacus Associations

Súhlasím s podmienkami používania