MENTÁLNA ARITMETIKA

V škole Kid Genius sa uplatňuje originálny HIKARI  program Mentálnej aritmetiky. Hikari po japonský znamená svetlo a symbolizuje proces učenia a prebúdzania  (osvecovania) naších mentálnych kapacít. Program využíva jedinečnú metódu pôvodom z Japonska, kolísky mentálnej aritmetiky. Vznikol ako výsledok dlhoročnej práce psychológov, pedagógov a ďalších odborníkov v oblasti vzdelávania v spolupráci s prestížnym japonskym inštitútom Tomoe Soroban z Tokia. Je založený na využití starovekého guľôčkového počítadla (算盤 jap. Soroban), ktorého vizualizáciou sa dosahuje výnimočne rýchle počítanie a rozvoj kognitívnych zručností a schopností detí.

Program sa zakladá na TBDP prístupe (Total Brain Development Program) a VAK metóde (Vizuálno Auditívno Kinestetická).

  • TBDP (Total Brain Development Program)predstavuje systém celkového rozvoja  mozgu, ktorým sa stimuluje aktivácia oboch mozgových hemisfér v ranom štádiu života. Výsledkom tejto stimulácie je zlepšenie mentálnych schopností, ako je pamäť, inteligencia, koncentrácia, predstavivosť…
  • VAK metóda(Vizuálno – Auditívno – Kinestetická) je metóda vyvinutá na základe neurolinguistického programovania (NLP) a zapája trojaké zmysly (zrak, sluch, hmat) do procesu učenia. Táto technika by sa dala opísať aj ako Vizuálno – Vidím to, čo mi hovoríš; Auditívno – znie mi to dobre; Kinestetický (telesný) – ukáž mi, ako to urobiť. Vedecké výskumy ukázali, že najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa v procese učenia získavajú informácie prostredníctvom rôznych zmyslov, pretože týmto spôsobom sa aktivuje najväčší počet neurónových spojení v mozgu. Týmto učením sa maximalizuje potenciál poznávacích funkcií mozgu, pretože prijaté informácie sa prenášajú z jednej na druhú mozgovú hemisféru, čím sa aktivuje celý mozgový potenciál.

Program je určený deťom vo veku od 4 do 12 rokov (ukončenie 14), pretože počas tohto obdobia sa mozog dieťaťa rozvíja najdynamickejšie. Program je flexibilne a starostlivo navrhnutý s prihliadnutím na individuálne potreby každého dieťaťa. Vyučovanie prebieha v malých skupinách (6-12 účastníkov), prostredníctvom zábavných aktivít, rôznych hier a súťaží, pričom najdôležitejšia je uvoľňujúca a tvorivá atmosféra s pozitívnymi emocionálnymi vzťahmi.

Cieľom programu je, aby si dieťa maximálne prebudilo svoje duševné schopnosti a stalo sa Malým géniom. Kognitívny vývoj sa dosahuje zábavným a hravým spôsobom, prácou založenou na troch kľúčových veciach: počítanie na abakuse, mentálna aritmetika a didaktické hry. Použitím abakusu sa obe mozgové hemisféry aktivujú s cieľom dosiahnuť maximálny intelektový potenciál. Po zvládnutí práce s abakusom a zlepšení schopnosti používania oboch mozgových hemisfér súčasne sa z detí stávajú Malí Géniovia! Sú schopní vykonávať zložité aritmetické operácie, ako napr.  7262 x 6 / 43 alebo 8473 + 3637 – 7372 … bez akýchkoľvek pomôcok, výlučne premýšľaním, a podávajú správnu odpoveď v priebehu niekoľkých sekúnd! Túto schopnosť si Malý génius udržiava po celý život.

•   Prípravná fáza – POJEM A KOMPLEMENTY ČÍSEL OD 1 DO 100

Počiatočná fáza sa uplatňuje pri najmladších žiakoch. Cieľom prípravnej fázy je oboznámiť najmladších účastníkov s pojmom čísla a naučiť ich zákonitosti platné pre čísla 1 až 100 (komplementarita čísel). V tomto období deti stále nepoužívajú abakus, ale používa sa klasické školské počítadlo, ktoré má 10 radov s 10 guľôčkami.

•   Prvá fáza – POUŽITIE SOROBANU (ABAKUSU)

Abakus fáza trvá počas začiatočných úrovní, na ktorých sa učí používanie Sorobanu (算盤 , abakus), staroveké japonské počítadlo, známe ako predchodca dnešných počítačov. Po tom, ako zvládnu zozbrazovanie čísel, deti sa učia vykonávať výpočtové operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie) posúvaním guľôčiek na abakuse.

V tejto fáze ťažisko učenia je v jemnej motorike a senzorických podnetoch (hmat, zrak a sluch). Učiac sa na abakuse deti aktivujú svoje zmysly, pretože časom si začnú vizualizovať guľôčky, ktoré vidia (vizuálne), sledujúc učiteľove slová (počúvanie), aby podnikli konkrétne kroky a posúvaním gulôčiek na abakuse (hmat) dostali správnu odpoveď. Počas opísaného postupu sa odohráva intenzívny kognitívny proces. Detské pršteky sú neustále v pohybe, posúvaním guľôčiek sa aktivujú hmatové podnety pôsobiace v mozgu a výrazne zvyšujú počet neurónových spojení  (synapsií). Pretože sa výpočtové operácie vykonávajú prstami oboch rúk, dochádza k aktivácii oboch mozgových hemisfér, čo vedie k zvýšeniu kognitívnej schopnosti detí. Preto sa dá oprávnene povedať, že logické operácie na abakuse predstavujú skutočnú mozgovú gymnastiku, niečo ako drepy alebo kliky pre mozog!

•   Druhá fázaMENTÁLNA ARITMETIKA A VIZUALIZÁCIA

za mentálnej aritmetiky (暗算, jap. Anzan) sa začína na vyšších úrovniach, na ktorých sa deti sa učia počítať spamäti, predstavujúc si počítadlo v svojej mysli. Prestáva sa s fyzickým použítím abakusu, deti ho vizualizujú a guľôčky a operácie si predstavujú. Pri takomto výpočte, deti aj naďalej pohybujú prstami, akoby abakus mali stále v rukách. V tejto fáze si osvojujú špeciálne „počítačové zručnosti(multi-tasking), vlastne zamestnáva sa pravá mozgová hemisféra zodpovedná za predstavivosť, fotografickú pamäť a kreativitu. Tieto zložité kognitívne činnosti sa vykonávajú prostredníctvom hry, zábavných úloh a povinnej relaxácie. Rozvíjanie týchto dôležitých schopností v ranom období umožní dieťaťu lepšiu kvalitu života a účinne ich pripraví na najnáročnejšie pracovné a emocionálne výzvy.

Škola mentálnej aritmetiky “Kid Genius” neposkytuje len schopnosť zlepšovať matematické zručnosti dieťaťa. Náš program nie je špeciálnou matematickou školou alebo jej náhradou. Poskytuje tiež možnosť stimulovať vývoj myslenia a podporuje množstvo iných zručností a schopností, ktoré dieťa potrebuje v živote. Zlepšuje sa spôsob, akým dieťa počúva, spracúva a rozumie informáciám, chápe a vytvára určité mentálne obrazy; rozpoznáva detaily; vykonáva určité činnosti a rieši problémy.

Škola KID GENIUS neposkytuje len možnosť zlepšenia matematických schopností dieťaťa, ale aj trvalý rozvoj nasledovných zručností a schopností: 

  • rýchle počítanie
  • výnimočná schopnosť sústrediť sa
  • výborná pamäť, vyvinuté reflexy a rýchle reakcie
  • fotografická pamäť
  • analytické myslenie a logické uvažovanie
  • vyvinuté mentálne schopnosti a zvýšenie inteligencie
  • vyvinuté zrakové, sluchové a hmatové zmysly
  • zvýšená kreativita, zlepšenie predstavivosti a schopnosť vizualizácie

Pre viac informácií navštívte: “The League of Japan Abacus Associations